ትምባኾ ምጥቃም ክተቋርጽን፥ ናይ ርእስኻ ኣገባብ ክትረክብን ክንሕግዘካ’ኢና!

ብቴሌፎን ጌርና ናይ ዝርርብ-ደገፍ ንህብ ኢና

እዚ ”ምትካኽ ደው ኣብል -ቴሌፎን” (Sluta-röka-linjen)፥ ንዓኻ ትምባኾ ምጥቃም ደው ክተብል ዝደሌኻ ንምድጋፍ ዝተዳዋለወ እዩ። ምሳና፡ ብዛዕባ’ቲ ዘሎካ ናይ ትምባኾ ልምዲታት፥ ማለት ሽጋራ ወይ ”ማይ-ፒፓ” ምስታይ ወይ ትምባኾ ምስፋፍ፥ ብቴሌፎን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ካልኦት ኣባላት ስድራቤት ውን፥ ብኸመይ ኪሕግዙ ከም ዚኽእሉ ንምፍላጥ፥ ምሳና ምዝርራብ ይኽእሉ እዮም። ኵሉ ናባና ዚግበር ምድዋል ብነጻ’ዩ። መንነትካ ከይገለጽካ ምድዋል ይክኣል’ዩ።

 

እቲ ዚግበር ዝርርብ፡ ከምዚ ኪመስል ይኽእል

 

ነቲ ዚስዕብ ናይ ርክብ ኦርኒክ ክትመልኦ ከሎኻ፥ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ፥ ብሓደ ካብቶም ”ትምባኾ-ዘግድፉ” ሰራሕተኛና ኪድወለልካ’ዩ። ሽዑ ድማ፡ ብቐጥጣ በቲ ዝመረጽካዮ ቋንቋ፡ ምስ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ቋንቋታት ዚኽእሉ ኣማኻሪቲታት ብቐጥታ ወይ ድማ ብተርጓማይ ክትዛረብ ኢኻ። ንገለ ካብቶም ምሳና ዚዘራረቡ ሰባት፥ ናይ ሓደ ጊዜ ዝርርብ ጥራይ ኣኻሊ’ዩ፥ ካልኦት ግን፡ ደጋጊምካ ዚወሃብ ናይ ደገፍ እዋናት የድልዮም’ዩ። ነቲ ደገፍና፡ ምስ ናትካ ኩነታት ኢና ነዛምዶ። ትምባኾ ምጥቃም ደው ኣብ ተብለሉ ጊዜ፥ ክትጥቀመሎም ብዛዕባ እትኽእል መድሃኒታት ውን ምኽሪ ክትውሃብ ትኽእል ኢኻ። ንሕና ”Sluta-röka-linjen” ግን፡ ”መድሃኒት-መአዘዚ” ክንጽሕፍ ኣይንኽእልን ኢና።”መድሃኒት-መአዘዚ” ኪጽሓፈልካ ምስ ትደሊ፥ ምስ ሓኪም ርክብ ምግባር የድልየካ’ዩ።

 

ሽጋራ ምትካኽ ብኸመይ ደው ከም ተብል፥ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።