Aatteletko sie lopettaa tupakan kans?

Lopeta-poltto-linja tarjoaa tukea ja ohjeita sulle, joka haluat lopettaa paperossit ja muut tupakka- eli nikutiiniainheet. Met olema töissä faktaperustan metuudila, siis keinoila, joila on tuki tietheessä. Meän palvelu on ilmhainen ja sie et tartte ilmottaa kuka sie olet. Kaverit ja pere, joka haluaa saa neuvoja kuinka saattaa tueta jotaki ette lopettaa on kans tervetulheita kontaktaamhaan meitä.

Haluatko ette sulle soitethaan?

Jos sie haluat saa kontaktia jonku meitten neuvonantajitten kans, sie saatat kirjottaa sinun kontaktitiot kontaktiformyläärhiin joka on alempana tällä sivula. Met otama yhteyttä kahen viikon sisälä. Meän neuvonantajat puhuvat ruottia, engelskaa ja arabiaa. Met tarjoaama kans tulkkikeskusteluja monela kielelä.

Joileki se riittää ette puhua meitten kans kerran, muut mielumin haluavat monta kontaktia vissin aikana. Lopeta-poltto-linjan tuen lähtökohta on sinun nykynen tilane ja sinun tarpheet. Met tarjoaama kans neuvoja nikutiinikorvauksesta ja muista metesiinistä joila lopettaa tupakan. Huomaa ette met emmä kirjota ulos reseptiä eli anna metesiinin ohjeita. Niihin palvelhuin met viittaama sinun hoijon antajale.

Syitä lopettaa

On olemassa monta syitä ette haluaa lopettaa tupakan. Sinun keskustelu on tervetuloinen riippumatta jos sie olet kehotettu lopethaan lääkäriltä, olet vaivoissa sinun terhveyvestä eli haluat käyttää sinun rahoja muuhun kun tupakhaan. Joileki se on kaivattu elämän muutos, toisile tehtävä näyttää olevan äärettömän vaikea. Ja joileki – sekä ette.

Sekaiset tuntheet lopettamisen hetkessä

Suuriin osa jokka aattelevat lopettaa tupakan on sekaiset tuntheen sen eessä. Nikutiini on hyvin riippuvuutta kehittävä aine, joka vaikuttaa palkintosysteemhiin sinun aivoissa. Käyttää tupakkaa antaa tyytyväisyyen tuntheen ja nikutiinin poisto saattaa johtaa vastenmielishiin tuntheishiin. Se johtaa useasti tuloksheen ette sie jatkat käyttää tupakkaa vaikka se saapi nekatiivisia vaikutuksia sinun elämhään. Sulla saattaa olla kaikki mailman syyt lopettaa, mutta se saattaa tuntua mahottamalta. Hyvä uutinen on ette apua on saatavilla. Met käytämä faktaperusteltuja keinoja ette auttaa sinua saavuthaan sen käytänön muutoksen mihinkä sie pyrit. Tämä sisältää tukea psyykkisistä ette fyysisistä vaikeuksista mitä saatat kohata.

Terhveysvoittoja polttamisen lopettamisesta

Tupakansavvu sisältää paljon loukkaavia ainheita. Polttaminen on yks mailman suuriimista kansanterhveysprupleemista. Sairhauvet liitetty polttamisheen on tavalisiin syy liian varhaisheen kuolemhaan. Polttaminen lissää kanserin riskiä, syän-verisuoni sairhauksia, KOL (kruuninen obstryktiivinen keuhkosairhaus), diabeetes ja paljon muita sairhauksia. Lopettaa polttamisen vähentää riskiä ette saa tupakhaan liitettyjä sairhauksia.

Passiivi polttaminen

Henkiä tupakansavvua ilman ette itte polttaa kuttuthaan passiiviseks polttamiseks. Se joka monta kertaa kokkee tupakansavvua pitemän aijan kokkee samoja terhveyvenriskiä kun polttaja, jos nyt vähemissä määrissä. Lapset on erittäin herkät. Niilä on korkeampi riski saa äkilisen vauvankuoleman, kokea astmaa, alergia, korvatulehtuksia ja keuhkotulehtuksia kun net häätyvät olla savvusessa miljöössä.

Poltatko vesipiippua?

Moni uskoo ette se on pienempi vaara polttaa vesipiippua kun ette polttaa paperossia. Mutta savvu sisältää samanlaisia vaaralisia ainheita kun paperossinsavvu. Muun muassa on nikutiinia, tervaa, kolmono-oksitia ja raskasmetallia. Vesi ei puhistaa savvun sisältöä. Kun polttaa vesipiippua se tuottaa suuria määriä savvua joka vahinkoittee sekä polttajaa ja ihmisiä lähimiljöössä.

Kuinkas lopettaa tupakan käytön?

Paras keino lopettaa tupakan on se tapa joka saapi sinun välthään. Se mikä auttaa vaihtelee yksityisten välilä – ei ole yhtään oikeata mallia. Tavalisesti se koskee sitä ette pittää löytää keinon jolla käsittelee tunnetta joka haluaa käyttää tupakkaa. Oppia hyväksymhään ajatuksia ja tuntheita ette haluta polttaa ilman ette tehhä sitä. Se on ratkaiseva. Jos sie olet riippuvainen tupakasta muutos saattaa vaatia vähän ponnistusta.

Suunittella etukätheen

Se ponnistus joka vaaithaan ette lopettaa voipi olla aika suuri. Sen takia on hyvä valita aikakauven kun lopettaa joka soppii sinun elämhään. Sillon prusessi saapi stryktyyrin ja tekkee helpomaks ymmärtää ja seurata. Tutkimus on näyttäny ette jos muutos liitethään uusstaarthiin maholisuus parantuu ette se tullee onnisthuun. Se voipi olla syntymäpäivä, uusi vuosi eli vaikkapa seuraavan viikon alku. Oottaa ette se sponthaanisti pittää tuntea oikein saattaa merkitä ette sie saat oottaa pitkhään.

Valmisteluja

Jos sie valmistelet ennen kun sie lopetat maholisuus parantuu ette sie tulet onnistumhaan. Valmistelu saattaa sisältää ette harjotella käsittelheen imevää tupakan halua, pyytää apua ihmisiltä sinun ympäriltä, kysyä sinun huolonantajalta neuvoja ja hankkia metesiiniä. Osa valmistelusta saattaa olla ette tehhä polttamisen vaikeamaks ja vähemin viehättäväks. Se tekkee samala ettei polttaa on enemän antoisa ja viehättävä. Esimerkiks:

  • Valitte polttaa sellaisessa paikassa joka ei ole sopeva ja on huonosti käytettävänä.
  • Puhista ja pese kaikki joka haisee savvule.
  • Aattele kuinka sie näet ja kattot itteästi ja kuinka sie haluat ellää sinun elämää. Jos se sisältää ette olla vapa savvusta, sillon välttää savvua on se joka saapi sen tapahtuun.
  • Nauti tuntheesta ettei polttaa ja huomaa net pusitiiviset muutokset sinun ruumhiissa. Net tulevat kätevästi.

Fyysinen aktiviteetti ja ylheisiä neuvoja

Fyysinen aktiviteetti merkittee ette liikkua sillä tavala joka kuluttaa enersjiitä. Kaikki liikunta on hyvä. Sekä vähänen ette vahva fyysinen aktiviteetti parantaa terhveyttä ja saattaa olla avuks kun lopettaa tupakan. Net panetvat käynthiin sekä ruuhmiin ette aivon palkintosysteemiä samanlaisela tavala kun nikutiini. Fyysinen motsjuuni auttaa lieventhään abstinensisymtoomia ja ilkeyven tunnetta. Sen lisäks motsjuuni antaa terhveelisen mielentilan joka estää sinun tunnetta haluta polttaa.

Jokku muut ohjeet:

  • Syö säänölisesti ette pittää verisokkerin tasasela.
  • Juo vettä useasti ette välttää vesipuutetta.
  • Arvostele käyttää nikutiinikorvausta eli muita metesiiniä ette oppia elhään ilman tupakkaa.

Ole siivo ittesti kans

Tupakan riippuvuus tekkee ette sinun ruumis vastustaa muutosta. Usseimiten se merkittee vissin määrän ilkeätä oloa. Kun yrittää taistella vasthaan tätä tunnetta tulos on useasti enemän kärsimistä.
Paras tapa käsitellä ilkeyttä on ette hoitaa omia tuntheita. Kun on ajatteleva ja siivo itteä kohti kun kokkee vaikeuksia se vähentää kärsimistä.

  • Tehe sinun olo sopivaksi ja yritä rentoutua.
  • Planeeraa toimintoja mistä sie tykkäät.
  • Anna sinun tuntheelinen kokemus olla niin kun se on, sekä hyvä ette kehno.

Abstinensisymtoomia

Nikutiini kehittää paljon riippuvuutta. Kun sie käytät tupakkaa sinun ruumis on sovelettu jatkuvhaan nikutiinin lissäyksheen ette saa normaalin tuntheen. Se merkittee ette sinun ruumis ja aivot tarttevat uuvesti soveluksen kun sie heität. Sie saatat tulla äreäks, väsyä, vaikeuksia keskittyä, kokea matalaa tunnetta ja rauhattomuutta. Sie saatat kans kokea päänsärkyä, hikkoilua, vattavaivoja ja ylheistä ilkeyven tunnetta.

Tehhä sen kestäväks pitkäks aijaks

Lopettaa tupakan on suuriin osale haaste. Muutos saattaa olla aika vaativaa, olletikki prusessin alussa. Mutta muisto ette käyttää tupakkaa on jäljelä aivoissa ja ruuhmiissa pitkän aijan jälkhiin kun on lopettanu. Se merkittee ette sie saatat saa vahvan halun käyttää tupakkaa kun sie vähhiiten aavistat sitä. Piian tämä on jotaki mitä sie olet kokenu aiemin, eli tunnet yhtenä sinun vaivoina. Vaikka tunne saattaa yllättää sinua sie saatat jatkaa planeeratula tielä. Sillon on hyvä ette on valmistellu etukätheen.

Aattele niitä tilantheita missä sie eppäilet tullee anthaan halua käyttää tupakkaa, ja suunittele altternatiivi käytäntöjä jokka saattavat auttaa. Muista ette se on täysin tavalista ette kokea tupakan haluaa, ja sie saatat soittaa meile ette saa tukea ja ohjeita.

Kontaktaa meitä

Se mennee lopettaa tupakan vaikka saattaa tuntua vaikealta. Tavalisesti prusessi ottaa aikaa, ja saattaa olla vaikeuksia tien matkala. Muista ette on olemassa ammattimaista apua saatavila. Kun on faktaperustheen tietoja tien varrela se parantaa sinun maholisuuksia onnistua. Sie olet erittäin tervetuloinen othaan yhteyttä meihin.

Contact form

Valitte keskustelun kieltä

 

Meän telefooninumero 020 84 00 00