Cigaretter, brunt snus och vattenpipa

Här kan du läsa om hälsorisker som följer med att röka cigaretter och vattenpipa samt med att snusa brunt snus.

Cigaretter

Varannan dagligrökare dör av sin rökning och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år. Enligt Folkhälsomyndigheten dör uppskattningsvis cirka 10 000 personer i Sverige varje år av tobaksrelaterade sjukdomar. Rökning ökar risken för ett stort antal sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar och KOL.

Att röka under graviditet ökar riskerna för både mamman och barnet. Även passiv rökning är kopplat till ökad risk för flera sjukdomar.

Cigarettröken skadar kroppens organ på flera sätt. Den kan leda till en gradvis försämring av lungfunktionen.  Kolmonoxiden i röken minskar kroppens förmåga att ta upp syre, vilket innebär en ökad påfrestning för hjärtat. Tobaksröken innehåller flera tusen skadliga ämnen och flera av dessa ämnen är cancerframkallande.

Dessutom är nikotinet i cigaretter både beroendeframkallande och skadligt för hälsan. Du kan läsa mer om nikotinets skadliga inverkan på kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här.

Brunt snus

Snus är beroendeframkallande precis som andra nikotinprodukter. Det finns studier som tyder på att snusanvändning kan öka risken för diabetes typ 2, hjärtsvikt och att dö efter att ha fått en hjärtinfarkt eller stroke. Snus har också kopplats till ökad risk för cancer i matstrupen och ändtarmen. Att snusa under graviditeten ökar riskerna för både mamman och barnet.

Munhälsan påverkas av att snusa. Det är vanligt att tandköttet blir irriterat och tänderna kan missfärgas. Att slemhinnan förtjockas är också vanligt. Slemhinnan normaliseras i regel efter snusstopp. För en del snusare påverkas tänderna där snuset läggs in så att tandhalsar friläggs. De skadorna är bestående.

Du kan läsa mer om nikotinets skadliga inverkan på kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här. 

Vattenpipa

Rökning av vattenpipa bildar stora mängder rök som innehåller giftiga och cancerframkallande ämnen, bland annat nikotin, kolmonoxid, tjära och tungmetaller. Dessa ämnen skadar både personen som röker och omgivningen.

Det finns inte lika mycket forskning om hälsoeffekterna av att röka vattenpipa som det gör om traditionell cigarettrökning. Men studier visar att rökning av vattenpipa ökar risken för bland annat lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägsinfektioner.

När flera personer röker samma vattenpipa kan också smittsamma sjukdomar som virus och bakteriella infektioner spridas.

Forskning har också visat att vattenpipsrökning under graviditet ökar risken för låg födelsevikt och andningsproblem vid födseln hos barnet. Eftersom röken liknar cigarettrök är det troligt att graviditeten kan påverkas negativt även på andra sätt.

Du kan läsa mer om hur nikotin påverkar kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här.