Hänvisa till stöd på andra språk än svenska

Sluta-Röka-Linjen erbjuder stöd på engelska, arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, ryska, spanska, turkiska och polska.

Andra språk-samtal via remiss/hänvisning

Du som arbetar i vården kan även remittera eller hänvisa patienter som önskar tobaksavvänjning på annat språk än svenska.

Vi erbjuder i samarbete med en tolkförmedling möjlighet till trepartssamtal per telefon på följande språk: arabiska, ryska, persiska, dari, tigrinja, somaliska, spanska och turkiska. Dessutom är en del av våra rådgivare flerspråkiga.

Ange på remissen/hänvisningsblanketten vilket språk som önskas så tar vi kontakt med klienten per telefon så snart som möjligt.

Inhämta samtycke från patienten att vi kommer att ta kontakt per telefon.

Lämna informationsbladet "Om samtal via tolk i ett trepartsamtal".