آیا میخواهید عادت استعمال دخانیات، را ترک نمائید؟

لین سگرت کشیدن را ترک کنید(Sluta-röka-linjen) ، مشوره و کمک را برای کسانی ارایه مینماید که میخواهند سگرت کشیدن و استعمال مواد دارای نیکوتین، را ترک نمایند. ما از طریقه های مسلم یعنی طریقه هایی که اساس تحقیقات علمی دارند، استفاده می نماییم. خدمت ما رایگان بوده و شما مجبور نیستید که هویت خود را ذکر نمایید. همچنان دوستان و خانواده هایی که میخواهند در مورد کمک به کسانی که میخواهند سگرت کشیدن را ترک نمایند مشوره بدست آورند، نیز میتوانند به ما مراجعه نمایند.

آیا میخواهید که به شما زنگ زده شود؟

اگر میخواهید که یکی از همکاران ما با شما تماس بگیرد، اطلاعات برای تماس با شما را در فورمه تماس که در پایین این صفحه موجود است، بنوسید. طور معمول ما با شما در طول دو هفته تماس میگیریم. مشاورین ما به زبانهای سویدنی، انگلیسی و عربی صحبت می نمایند. همچنان به بسیاری از زبانها ما میتوانیم از طریق ترجمان صحبت کنیم.

برای تعداد زیاد افراد یک صحبت با ما کافی می باشد، دیگران میخواهند که در طول یک مدت چندین تماس صورت بگیرند. کمک لین سگرت کشیدن را ترک کنید با در نظر داشت اوضاع فعلی و ضروریات شما صورت میگیرد. برای ترک عادت، ما مواد تعویض کننده تنباکو و دواهای دیگر را ارایه مینماییم. به یاد داشته باشید که ما نسخه دوا را نمی نویسیم و مشوره های طبی را نمی دهیم. برای این امور به عرضه کننده خدمات طبی تان مراجعه نمایید.

دلیل برای ترک کردن

برای ترک استعمال دخانیات دلایل زیاد وجود دارند. ما با شما صحبت می نماییم فارغ از اینکه از طرف یک داکتر به شما توصیه شده است که سگرت کشدین را ترک نمایید، یا برای صحت خود تشویش دارید یا اینکه میخواهید پول های خود را برای چیزهای دیگر به غیر از دخانیات مصرف نمایید.

برای یک تعداد افراد این یک تغییر مطلوب در زندگی می باشد، برای افراد دیگر میتواند این وظیفه بسیار موئثر باشد. و برای یک تعداد افراد هم اولی و هم دومی.

احساسات متناقض قبل از ترک عادت

برای بسیاری از افرادی که میخواهند عادت استعمال دخانیات را ترک نمایند، قبل از ترک نمودن احساسات متناقض بوجود می آیند. ماده نیکوتین در اکثر حالات باعث بوجود آمدن اعتیاد میگردد و به مرکز انعام مغز تان تأثیر وارد مینماید. استعمال دخانیات باعث بوجود آمدن یک احساس رضایت بخش می شود و فقدان نیکوتین باعث بوجود آمدن یک احساس ناخوشایند میگردد. اکثر اوقات این باعث میگردد که علی الرغم پی آمدهای منفی دخانیات در زندگی تان، شما استعمال دخانیات را ادامه میدهید. با وجود داشتن دلایل بی شمار برای ترک عادت، این میتواند ناممکن احساس شود. خبر خوش این است که کمکی که میتوان آنرا بدست آورد موجود است. ما از طریقه های مسلم یعنی طریقه هایی که اساس تحقیقات علمی دارند، استفاده می نماییم برای اینکه به شما کمک نماییم تا به هدف تغیرات در رفتار و کردار تان برسید. این شامل کمک در ارتباط با مشکلات فزیکی و روانی که شما به آن دچار هستید، می باشد.

فواید صحی ترک سگرت کشیدن

دود تنباکو دارای عناصر مضر زیاد می باشد. سگرت کشیدن یکی از مشکلات بزرگ صحی به سطح جهانی می باشد. امراضی که با سگرت کشیدن ارتباط دارند یکی از علل عادی مرگ پیش از وقت می باشند. سگرت کشیدن خطر مرض سرطان، مرض قلب و رگ ها، کولKOL (مرض مزمن انسدادی شش)، مرض شکر و امراض زیاد دیگر. در نتیجه ترک سگرت کشیدن خطر مبتلا شدن به امراض مرتبط با دخانیات کاهش می یابد.

در معرض دود سگرت بودن

تنفس دود سگرت بدون سگرت کشیدن، به معنی قرار گرفتن در معرض دود سگرت می باشد. فردیکه در طول مدت طولانی در معرض دود سگرت قرار بگیرد، میتواند به همان امراضی مبتلا گردد که یک فرد سگرت کش به آن مبتلا میگردد، اگر چه تا اندازه کمتر. کودکان به طور خاص حساس هستند. وقتیکه آنها در معرض دود قرار میگیرند آنها میتوانند به امراض مرگ ناگهانی کودکان شیرخوار، آسما، حساسیت، عفونت گوش و سینه بغل، مصاب گردند.

آیا شما قلیان یا چیلم میکشید؟

بسیاری از افراد به این نظر هستند که کشیدن چیلم نسبت به سگرت خطر کمتر را در پی دارد. اما دود قلیان دارای همان عناصر مضر می باشد که دود سگرت آنها را دارند. نیکوتین، قطران، کاربن اوکساید و فلزات ثقیل از جمله آنها می باشند. در وقت کشیدن چیلم دود زیاد بوجود می آید که هم به خود چیلم کش و هم افرادی که دور و بر او هستند، صدمه وارد میکند.

چطور میتوان استعمال دخانیات را ترک نمود؟

بهترین طریقه ترک این عادت آن طریقه ای است که باعث صرف نظر کردن تان شود. اینکه چه میتواند کمک کند از یک فرد تا فرد دیگر فرق دارد- هیچ طریقه درست وجود ندارد. طور معمول این در مورد یافتن یک طریقه ای میباشد که بتوان احساس استعمال دخانیات را اداره نمود. تعیین کننده این است که احساسات سگرت کشیدن را قبول نمود، اما از کردن این کار خود داری نمود. اگر شما معتاد به دخانیات هستید، امکان دارد که برای بوجود آوردن تغییرات باید شما تا اندازه ای سعی و کوشش نمایید.

از قبل برنامه ریزی نمایید

لزوم سعی و کوشش برای ترک دخانیات میتوانند تا اندازه ای بزرگ باشد. به همین دلیل این خوب است که برای ترک دخانیات شما یک وقت مناسب در زندگی تان، را انتخاب نمایید. در این صورت این پروسه یک ساختاری را بدست می آورد که به آسانی میتوان آنرا درک و اجراء نمود. تحقیقات علمی نشان داده است که اگر آدم یک تغییر را با یک آغاز جدید ارتباط بدهد احتمال موفق شدن بیشتر میگردد. این میتواند روز تولد، سال نو یا فقط شروع هفته آینده باشد. اگر منتظر این شد که این میتواند به طور ناگهانی درست احساس گردد، این میتواند به این معنی باشد که شما در مدت طولانی انتظار خواهید کشید.

آمادگی ها

اگر شما قبل از ترک عادت خود را آماده نمایید احتمال موفقیت بیشتر میگردد. آمادگی ها میتوانند حاوی تمرین مهار نمودن میل، تقاضای کمک از افراد دور و بر تان، درخواست مشوره از خدمات طبی و تهیه دوا باشند. یک عده از آمادگی ها میتوانند این باشند که سگرت کشیدن را سخت تر و کمتر مطبوع نمود. همزمان این باعث این میگردد که سگرت کشیدن زیاد مطبوع و سود بخش نگردد. طور مثال:

  • برای سگرت کشیدن یک جایی را انتخاب کنید که نامساعد و به سختی قابل دسترسی باشد.
  • هر چیزی که بوی دود میدهد، را پاک نموده و بشویید.
  • در مورد نظر خود در مورد خودتان و اینکه چطور میخواهید زندگی کنید، فکر کنید.اگر این حاوی سگرت نکشیدن است، در این صورت از آنچه که باعث سگرت کشیدن میگردد خود داری نمایید.
  • از سگرت نکشیدن لذت ببرید و به تغییرات مثبت در بدن تان توجه نمایید. آنها به زودی بوجود می آیند.

فعالیت های فزیکی و مشوره های عمومی

فعالیت فزیکی به این معنی است که شما حرکات را طوری انجام دهید که باعث مصرف انرژی میگردند. هر نوع حرکات خوب هستند. هم فعالیت های فزیکی معتدل و هم ثقیل صحت را بهتر نموده و میتواند یک کمک در وقت ترک عادت دخانیات باشد. این، هم بدن و هم مرکز انعام مغز را به طریقه ای مشابه به نیکوتین، فعال می نماید. فعالیتهای فزیکی هم ناراحتی از پرهیز(abstinenssymptomen) و هم احساس ناخوش آیند را تسکین میدهد. همچنان فعالیتهای فزیکی باعث این میشود که در وقت خواستن سگرت کشیدن توجه از این کار را به یک طرف دیگر میبرد.

چند مشوره دیگر:

  • برای نگاه داشتن ثابت شکر خون - به طور منظم غذا صرف نمایید.
  • برای احتراز از کمبود مایعات - زیادتر اوقات آب بنوشید.
  • در مورد استفاده از مواد تعویض کننده نیکوتین یا دواهای دیگر برای ترک عادت، تأمل نمایید.

در مقابل خودتان مهربان باشید

اعتیاد به دخانیات باعث این میگردد که بدن تان در مقابل تغییرات مقاومت می نماید. در بعضی حالات این به معنای یک اندازه ناخوش آیندی می باشد. تلاش برای مبارزه در مقابل این احساس، اکثر اوقات باعث درد و رنج زیادتر میگردد.

بهترین طریقه مهار کردن احساس ناخوش آیند این است که شما از خود مراقبت نمایید. مراقبت نمودن از خود در صورت احساس سختی، درد و رنج را کاهش میدهد.

  • زمینه احساس راحتی را برای خود مساعد نمایید و استراحت نمایید.
  • فعالیت هایی را که خوش دارید، برنامه ریزی نمایید.
  • بگذارید که احساسات تان همان طوری که هستند باشند، هم خوب و هم بد.

ناراحتی از پرهیز

نیکوتین بسیار اعتیاد آور می باشد. در صورت مصرف دخانیات، بدن تان با مصرف مکرر نیکوتین تطابق نموده است، برای اینکه خود را به طور نورمال احساس نماید. این به این معناست که در صورت ترک عادت، بدن تان باید خود را با حالت جدید تطابق بدهد. شما میتوانید عصبانی، خسته، بی توجه، ضعیف و بی قرار شوید. همچنان مشکلات سردردی، عرق ریزی، معده نا آرام و احساس عمومی ناخو ش آیندی هم میتوانند برایتان بوجود آیند.

برای اینکه اینرا در مدت طولانی بادوام نمود

ترک دخانیات برای اکثر مردم یک چلینچ یا مبارزه طلبی می با شد. تغییر میتواند پرمسئولیت با شد، خصوصأ در اوایل این پروسه. اما خاطره استعمال دخانیات حتی بعد از ترک دخانیات در طول مدت طولانی در مغز و بدن باقی می ماند. این به این معناست که میل استعمال دخانیات میتواند در یک وقتی برایتان بوجود آید که حتی به فکر تان نمی توانست خطور نماید. شاید این کدام چیزی باشد که در گذشته همرایتان رخ داده است، یا آنرا چون یک نگرانی احساس میکنید. حتی اگر این باعث تعجب شما گردید شما میتوانید به مسیر برنامه ریزی شده خود پیش بروید. در این صورت فقط باید آماده بود.

به همان حالاتی که به نظر تان باعث بوجود آوردن میل استعمال دخانیات میگردند فکر کنید، گزینه های دیگری که میتوانند کمک نمایند، را برنامه ریزی کنید. به یاد داشته باشید که احساس میل استعمال دخانیات کاملأ نورمال می باشد، و شما میتوانید برای بدست آوردن کمک و مشوره به ما زنگ بزنید.

با ما تماس بگیرید

حتی اگر ترک دخانیات سخت احساس میشود، این ممکن است که عادت استعمال دخانیات را ترک نمود. طور معمول این پروسه یک مدتی را در بر میگیرد و در این راه مشکلات وجود دارند. به یاد داشته باشید که کمک مسلکی که میتوان آنرا بدست آورد، وجود دارد. امکان داشتن یک کمک مسلم در این راه امکانات شما را برای موفقیت بهتر می سازد - برای تماس با ما خوش آمدید.

Contact form Dari

زبانی که می‌خواهید به آن زبان با خط ترک سگرت صحبت کنید را انتخاب کنید