Vitt snus, e-cigaretter och heat-not-burn-produkter

Här kan du läsa om hälsorisker med de nya tobaks- och nikotinprodukterna vitt snus, e-cigaretter och heat-not-burn.

Vitt snus

Vitt snus innehåller nikotin, men inte andra delar av tobaksplantan. Nikotinhalten i vitt snus varierar mellan olika produkter och är ofta betydligt högre än i brunt snus. Dessutom har vitt snus ofta ett högt pH vilket gör att nikotinet tas upp snabbare och risken för beroende ökar.

Det saknas forskning om det vita snusets långsiktiga hälsoeffekter eftersom det bara funnits på marknaden i några år. Däremot är kunskapen från forskning om nikotin tillämplig för vitt snus. Förutom att nikotin är starkt beroendeframkallande påverkar det också hjärta och kärl och kan ha en negativ påverkan på unga hjärnors utveckling. Det vita snuset har marknadsförts genom smaksättningar och design som attraherar unga konsumenter.

Nikotin ökar också riskerna vid graviditet för både barnet och den gravida kvinnan.

Du kan läsa mer om hur nikotin påverkar kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här.

Se film om vitt snus

E-cigaretter

E-cigarett är en förkortning av elektronisk cigarett och kallas också vejp (eller vape). E-cigaretter skiljer sig från konventionella cigaretter där tobaken förbränns. I e-cigaretten hettas i stället en vätska hettas upp vätska upp och skapar en ånga som man sedan andas in. Förutom att vätskan oftast innehåller nikotin i olika koncentrationer kan den också innehålla smakämnen, konserveringsmedel och lösningsmedel. Dessutom har skadliga ämnen som aluminium, bly och andra metaller påträffats i vätskan och ångan.

Flera studier pekar på att användning av e-cigaretter kan ha negativ effekt på hjärta, kärl och luftvägar och liksom andra nikotinprodukter bör man inte använda e-cigaretter vid graviditet.

Det saknas kunskap om hälsorisker med användning av e-cigaretter på lång sikt. Likt övriga nikotinprodukter är kunskapen om nikotinets skadeverkningar tillämplig. Du kan läsa mer om vad nikotin har för effekt på kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här.

E-cigaretter har på vissa håll marknadsförts som ett alternativ för att minska på rökning av konventionella cigaretter. Även om e-cigaretter sannolikt är mindre skadliga, innebär de hälsorisker och ofta ett fortsatt nikotinberoende. För att bli av med ett nikotinberoende finns andra metoder och hjälpmedel att ta till.

 

Heat-not-burn-produkter

I heat-not-burn-produkter (upphettade tobaksprodukter) hettas tobaken upp med hjälp av ett batteri, för att bilda en ånga som inhaleras. Ångan innehåller bland annat nikotin. Då tobaken inte förbränns som i en traditionell cigarett har upphettade tobaksprodukter marknadsförts som ett mindre skadligt alternativ.

Det finns studier som pekar på att upphettade tobaksprodukter kan höja blodtrycket och hjärtfrekvensen precis som andra nikotinprodukter. Även kärlstelhet och ökad inflammation i luftvägarna har kopplats till produkterna. Det saknas kunskap om långsiktiga hälsoeffekter med heat-not-burn-produkter.

I likhet med övriga tobaks- och nikotinprodukter bör man avstå heat-not-burn-produkter under graviditet.

Du kan läsa mer om vad nikotin har för effekt på kroppen under avsnittet ”Om nikotin” här.