Tobak och nikotin

Utbudet av tobaks- och nikotinprodukter har förändrats mycket under de senaste åren. Här kan du läsa om olika tobaks- och nikotinprodukter och vad man vet om hälsorisker. Riskerna med att röka cigaretter är kända, men för många andra tobaks- och nikotinprodukter är kunskapsläget mer begränsat. Jämfört med cigaretter är de flesta produkter sannolikt mindre skadliga. Men inga produkter som innehåller tobak eller nikotin är hälsosamma.

Sedan 2022 regleras samtliga tobaks- och nikotinprodukter av liknande lagstiftning. Det innebär bland annat 18-årsgräns på försäljning och att produkterna inte får marknadsföras hur som helst. Tobaksprodukter får inte marknadsföras alls och nikotinprodukter får inte marknadsföras till personer under 25 år.

Trender

I Sverige har framför allt cigaretter och snus använts under lång tid. Rökningen har dock minskat avsevärt under de senaste årtiondena. I dag röker cirka sex procent av den vuxna befolkningen dagligen. Men det gäller inte alla grupper i samhället. Exempelvis är det fyra gånger vanligare att röka dagligen bland personer som har en förgymnasial utbildning jämfört med dem som har en eftergymnasial utbildning.

Snusandet har också förändrats under de senaste åren. Traditionellt har framför allt män snusat, men på senare tid har användningen ökat bland kvinnor. År 2022 uppgav 20 procent av männen och 7 procent av kvinnorna att de snusar dagligen.

På senare tid har nya nikotinprodukter introducerats på marknaden, med design och smaker som har blivit populära särskilt bland unga. De marknadsförs som tobaksfria men nikotinet kommer i regel från tobaksplantan. Användandet av nya nikotinprodukter bland unga har ökat kraftigt under de senaste åren.  

Om nikotin

Nikotin är starkt beroendeframkallande och har en centralstimulerande effekt. Det påverkar aktiviteten i flera olika strukturer i hjärnan, som bland annat har att göra med minne, inlärning och känsloreglering. På kort sikt höjer nikotin blodtrycket, ökar pulsen, och påverkar blodkärlens funktion. På lång sikt kan det öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Nikotinberoende kan förklaras med att kroppens belöningssystem sätts ur balans och man upplever att man behöver nikotin för att må bra. Vid regelbunden användning vänjer sig kroppen vid nikotin vilket leder till ett sug efter att fortsätta använda tobaks- och nikotinprodukter, trots negativa konsekvenser.

Unga löper högre risk att utveckla ett nikotinberoende. Nikotin kan ha bestående negativa effekter på hjärnans utveckling.

Användning av nikotin under en graviditet innebär risker både för den gravida kvinnan och för barnet. Man bör därför avstå från att använda produkter som innehåller nikotin vid en graviditet.

Miljöpåverkan

Tobak och nikotin är inte bara skadliga för hälsan. Produkternas hela livscykel, från odling till produktion, distribution, användning och avfall, påverkar också klimat och miljö negativt.

Bland annat bidrar tobaks- och nikotinprodukter till skogsskövling, vattenbrist, urlakning av odlingsmarker och utsläpp av växthusgaser. Cigarettfimpar är det vanligaste plastavfallet som slängs i naturen. Tobak krockar på flera sätt med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.