Tobak och nikotin

Här kan du läsa om vanliga tobaks- och nikotinprodukter och vad man vet om hälsorisker. Riskerna med att röka cigaretter är välkända, men för många andra tobaks- och nikotinprodukter är kunskapsläget mer begränsat.

Olika tobaks- och nikotinprodukter

Det finns många olika tobaks- och nikotinprodukter. En del har använts länge, så som cigaretter, snus och vattenpipa medan andra är nyare, så som e-cigaretter, vitt snus och heat-not-burn-produkter. Gemensamt för tobaks- och nikotinprodukterna är att de innehåller nikotin.

Kunskapsläget är svagt för de nya nikotinprodukterna och det saknas forskning om deras långsiktiga hälsoeffekter. Även om de sannolikt är mindre skadliga än cigaretter, är de inte hälsosamma.

Trender

Under lång tid är det framför allt cigaretter och snus som har använts i Sverige. Men rökningen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena. I dag röker cirka sex procent av den vuxna befolkningen dagligen. Traditionellt är det framför allt män som har snusat (cirka 20 procent), men under de senaste åren har snusandet ökat bland kvinnor. I samband med att personer flyttat till Sverige från andra delar av världen har användningen av vattenpipa blivit vanligare.

På senare tid har tobaksindustrin introducerat nya nikotinprodukter på marknaden, med design och smaker som har blivit populära särskilt bland unga. De marknadsförs som tobaksfria men nikotinet kommer i regel från tobaksplantan.

Om nikotin

Nikotin är starkt beroendeframkallande. Nikotinberoende kan förklaras med att kroppens belöningssystem sätts ur balans, och man upplever att man behöver nikotin för att må bra. Nikotinet påverkar aktiviteten i flera olika hjärnregioner av betydelse för minne och inlärning, vanor, belöning och reglering av känslor, till exempel dämpning av oro eller ångest. Vid regelbunden användning vänjer sig kroppen vid nikotin. Det leder till ett sug efter att fortsätta använda tobaks- och nikotinprodukter.

Forskning visar att unga löper ökad risk att fastna i ett nikotinberoende. Studier pekar också på att nikotin kan ha bestående negativa effekter på utvecklingen av hjärnan hos unga. Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder.

På kort sikt höjer nikotin blodtryck och puls och kan försämra blodkärlens funktioner, vilket i förlängningen kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Nikotinbruk under graviditet innebär risker både för den gravida kvinnan och för barnet. Man bör därför avstå från att använda produkter som innehåller nikotin vid graviditet.

Miljöpåverkan

Tobak och nikotin är inte bara skadligt för den egna hälsan. Tobaks- och nikotinprodukternas hela livscykel, från odling till produktion, distribution, användning och avfall, påverkar också klimat och miljö. Bland annat bidrar tobaks- och nikotinprodukter till skogsskövling, vattenbrist, urlakning av odlingsmarker och utsläpp av växthusgaser. Cigarettfimpar är det vanligaste plastskräpet i världen. Tobak krockar på flera sätt med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.