Fördjupad information

Ett nationellt stöd- och kunskapscenter för tobaksavvänjning

Vi är en statligt finansierad nationell och kostnadsfri stödlinje som har hjälpt tobaksberoende i drygt 20 år. Driften sker inom Region Stockholm och verksamheten finansieras huvudsakligen från Socialdepartementet.

Sluta-röka-linjen är ett kunskapscenter för tobaksavvänjning. Rådgivarna är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Vår verksamhet

Sluta-röka-linjen hanterar årligen omkring 10 000 samtal, främst från rökare och snusare som funderar över sina tobaksvanor men också från dem som nyligen har slutat, från närstående och från vården. Ett eller flera uppföljningssamtal kompletterar stödet om så önskas. Sluta-Röka-Linjens idé är att stödja den tobaksberoende att hitta sitt eget sätt att sluta.

Vad åstadkommer vi?

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Det primära utfallsmåttet är rök- eller snusfrihet 12 månader efter första samtalet. En doktorsavhandling 2005 visade att ca 30% fortfarande är rökfria efter ett år, ett resultat som står sig väl jämfört med andra rökavvänjningsmetoder. Nyare siffror visar att Sluta-röka-linjen ytterligare ökat andelen rökfria till 35%.

Sluta-röka-linjen är en av de mest kostnadseffektiva vårdrelaterade insatserna i Sverige, även med kostnader för utveckling och utvärdering inräknade. I nyare analyser har beräkningar gjorts utifrån andelen "kontinuerligt rökfria" (6 månaders rökfrihet) vid 12-månaders uppföljningen, vilket är ett strängare mått än det som har använts i tidigare kostnadsanalyser där utgångspunkten var "punkt prevalens" (rökfri minst en vecka vid 12-månaders uppföljningen).

Under 2019 kommer en ny metod för uppföljning att införas, genom en SMS-enkät som skickas ut sex månader efter kontakt med Sluta-röka-linjen.