Hög kännedom om rökfria utomhusmiljöer

Allmänheten har hög kännedom om rökförbudet som infördes på allmänna platser den 1 juli år 2019. De flesta är också positiva till förbudet. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Röfri utomhusmiljö

Folkhälsomyndighetens kampanj Rökfri miljö.

I slutet av förra året genomfördes Novusundersökningen kring befolkningens kännedom och attityder till de rökfria utomhusmiljöerna. Sammanlagt besvarades frågorna av 1 100 personer. Resultatet visar att omkring 90 procent känner till den nya lagen, och 78 procent är ganska eller mycket positiva till den.

– Vi ser att kännedomen om rökförbudet är hög. Däremot pekar undersökningen på att det finns en viss osäkerhet kring vilka platser som omfattas av förbudet och vilka produkter det gäller, säger enhetschef Josefin Jonsson på Folkhälsomyndigheten.

Förbud på flera platser

När det gäller uteserveringar så känner nio av tio till rökförbudet. Sju av tio har kännedom om att även lekplatser omfattas, och åtta av tio att förbudet även gäller offentliga entréer och kollektivtrafik. I och med den nya lagstiftningen är alla former av rökning förbjuden i de rökfria miljöerna. Kännedomen om detta är dock relativt låg. Cirka hälften av de tillfrågade känner till att även produkter som vattenpipa och e-cigaretter utan nikotin omfattas.

Många av de svarande uppger att rökförbudet inte alltid följs, exempelvis vid allmänna entréer, i anslutning till kollektivtrafiken och vid lekplatser.

– Det visar att mer information behövs. Inom kort inleder Folkhälsomyndigheten, tillsammans med regionala och lokala aktörer, en nationell kommunikationsinsats riktad till allmänheten för att påminna om de rökfria miljöerna, säger Josefin Jonsson.

Allmänheten har hög kännedom om rökförbudet som infördes på allmänna platser den 1 juli år 2019. De flesta är också positiva till förbudet. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 

 

FAKTA

 

Ett övergripande syfte med rökförbudet på allmänna platser och andra tobakspreventiva insatser är att bidra till att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

"Tobacco Endgame" eller "Rökfritt Sverige 2025" är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak, och underlättar för personer som vill sluta röka. Dessutom ökar rökfria miljöer tillgängligheten till allmänna platser.

Tobaksrökning är en av de största förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och förtida död i Sverige. Att arbeta tobaksförebyggande bidrar till att stärka folkhälsan i Sverige.

Vill du ha hjälp att sluta röka finns stöd att få hos Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00. Att sluta röka ger hälsovinster redan efter en kort tid. Som exempel kan nämnas ökad syresättning, lägre blodtryck och förbättrad lungfunktion.