Frågor och svar om covid-19 och rökning

Kunskapen om covid-19 är fortfarande begränsad. Nedan listar vi vanliga frågor och svar om rökning och coronainfektion. Vi följer forskningsläget och uppdaterar sidan kontinuerligt.

Är rökare en riskgrupp för covid-19?

 • Personer som röker är inte en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten, men man vet sedan tidigare att rökning ökar risken för allvarliga symtom vid andra luftvägsinfektioner så som influensa.
 • Däremot kan personer som rökt under lång tid ha hunnit utveckla sjukdomar som innebär att de tillhör en riskgrupp, till exempel hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, högt blodtryck eller diabetes. Rökning är en riskfaktor för att drabbas av dessa sjukdomar.

Ökar risken för svårt sjukdomsförlopp om man drabbas av coronainfektion och är rökare?

 • Kunskapsläget är fortfarande osäkert då det gäller eventuella samband mellan rökning och covid-19. Sedan tidigare vet man att rökare drabbas hårdare av till exempel influensa än icke-rökare. Flera studier har också visat på ökad risk för ett svårare förlopp bland rökare som drabbas av covid-19.

Påverkas risken att insjukna i covid-19 om man röker?

 • Kunskapsläget är fortfarande osäkert när det gäller eventuella samband mellan rökning och covid-19. I flera studier har man sett att andelen rökare har varit lägre bland personer som insjuknat än i befolkningen i stort, vilket har tolkats som att nikotin eller något annat i tobaksröken skulle kunna skydda mot coronainfektion. Men det är oklart hur noggrant och systematiskt man frågat om rökning och hur man skiljt på rökare och före detta rökare. Man har inte heller alltid tagit hänsyn till andra faktorer som kan påverka risken att insjukna. Det finns sammanfattningsvis inga studier som bevisar att rökning eller nikotin skulle ha en skyddande effekt mot covid-19.

Hur kan rökning påverka riskerna under coronapandemin?

 • Rökningens negativa hälsokonsekvenser är välkända, och man vet att rökare drabbas hårdare av andra luftvägsinfektioner. Bland tänkbara förklaringar finns effekter av tobaksröken på immunförsvaret i lungorna och påverkan på luftvägarna. Rökning ökar också risken för sjukdomar som kan försämra möjligheterna till återhämtning om man blir sjuk, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, KOL och cancer.
 • Eftersom rökning innebär att man återkommande för händerna till ansiktet kan risken att få in virus i kroppen också öka.

Jag har hört att rökning/nikotin kan skydda mot covid-19. Ska jag vänta med att sluta röka till efter coronapandemin?

Hur snabbt kommer hälsoeffekterna av att sluta röka?

 • Man vet sedan tidigare att kroppen börjar återhämta sig direkt efter ett rökstopp. Till exempel sjunker blodtrycket redan efter 20 minuter, syrehalten i blodet förbättras efter 12 timmar och några veckor till månader efter ett rökstopp har din blodcirkulation och lungfunktion blivit bättre så du orkar mer. Det saknas forskning om effekter av att sluta röka under coronapandemin.

Påverkar coronapandemin mina chanser att bli rökfri?

 • Det kan vara svårare att sluta röka under perioder av stress och påfrestning. Å andra sidan kan önskan att bli rökfri på grund av oro för allvarlig covid-19 vara en stark motivation. Motivation är avgörande för att behålla en långvarig rökfrihet även när coronapandemin är över. Kontakta oss gärna om du vill ha stöd att sluta röka.

Kan jag använda läkemedel för rökavvänjning?

 • Coronapandemin har inte påverkat rekommendationerna för läkemedelsanvändning vid rökstopp. Genom att använda nikotinläkemedel blir det lättare att sluta och sannolikheten att lyckas ökar med över 50 procent. Det finns även receptbelagda läkemedel som inte innehåller nikotin.

Jag har slutat röka tidigare – påverkar det risken för covid-19?

 • Det saknas studier som ger svar på hur risken för coronainfektion påverkas av att sluta röka, men hälsovinsterna av rökstopp är välkända. Det är troligt att du har minskat risken att drabbas av ett allvarligt förlopp om du insjuknar i covid-19. Tänk på att risken för återfall är större under perioder av stress och påfrestning. Påminn dig om varför det var viktigt för dig att sluta röka och kontakta oss gärna om du vill ha stöd att förbli rökfri.

Hur är det med vattenpipa under coronapandemin?

 • Vattenpipsrökning är kopplad till liknande negativa hälsoeffekter som rökning av cigaretter. Då det gäller spridning av corona innebär vattenpipsrökning ytterligare risker, eftersom man ofta röker vattenpipa tillsammans och också delar munstycke. Vattenpipsrökning bör därför undvikas under pandemin.

Hur är det med e-cigaretter under coronapandemin?

 • Det saknas studier som ger svar på om användning av e-cigaretter påverkar risken för covid-19.

Hur är det med snus under coronapandemin?

 • Det saknas studier som ger svar på om användning av snus påverkar risken för covid-19.
 • Snusning kan öka risken att man får i sig virus genom att man återkommande för händerna till munnen.
 • Vill du ha stöd att sluta snusa är du välkommen att kontakta Sluta-Röka-Linjen.

Var kan jag få hjälp att sluta röka?

 • Många vårdcentraler har tobaksavvänjare som kan ge dig stöd när du vill sluta röka.
 • Du kan få tips och råd om läkemedelsbehandling via apotek.
 • Sluta-Röka-Linjen erbjuder kostnadsfritt stöd att sluta med tobak per telefon 020-84 00 00 och chatt. Tillsammans med dig kan vi lägga upp en individuell plan för ditt stopp med återkommande samtalskontakt.

Har du en fråga om covid-19 och rökning? Skicka den till oss: slutarokalinjen.slso@sll.se.

Uppdaterad i december 2020.